Оценки - опит и професионализъм

Явлена Импакт е компания от групата на Явлена, работеща изцяло в сферата на оценителската дейност. Разполага с екип от над 80 лицензирани оценители. Те работят на територията на цялата страна и ползват ноу-хау и бази данни на Явлена, като по този начин създават добавена стойност за своите клиенти. Явлена Импакт е доверен оценител на множество банки, след спечелени национални конкурси и годишно изготвя около 10 000 експертни оценки за тях. Освен с банкови институции, компанията работи също с частни и публични възложители.

Дейността на Явлена Импакт започва през 1998 г., когато екипът подписва договор като първия български приватизационен посредник, печелейки национален конкурс към Министерство на промишлеността. В последствие реализира 100% от предложените 35 киносалона и дружества в цялата страна. Постепенно дружеството създава и налага критериите за оценяване на недвижими имоти в България и днес е най-голямата оценителска структура в страната.

Натрупаният опит, познанията на експертите от екипа, богатата база данни, установените контакти с български и чуждестранни фирми и организации, ни позволяват да бъдем убедени в качеството и приложимостта на разработките, които изготвят професионалистите от Явлена Импакт.

За какво можете да се обърнете към Явлена Импакт?

Оценки:

 • ипотечна оценка;
 • бизнес оценка на търговско дружество;
 • пазарна оценка на дълготрайни и краткотрайни активи;
 • оценка на вземания и задължения на търговско дружество;
 • оценка на активи, пасиви и цели дружества в процедура по ликвидация;
 • оценка на разграничими активи и пасиви във връзка с одит по международни счетоводни стандарти;
 • оценка за целите на данъчно облагане.

Организация и управление на дружества:

 • бизнес програма и план;
 • определяне на икономическа ефективност на конкретна инвестиция;
 • финансов и правен анализ.

Други:

 • контрол за усвояване на средства по инвестиционни проекти;
 • консултации и подготовка на стратегия за продажби, изготвяне на оферта за участие в конкурси или преговори с потенциални инвеститори, тръжни и конкурсни документи;
 • икономическа обосновка на искане за отпускане на кредит;
 • проект и разработка по желание на клиента, за които сътрудниците на фирмата имат необходимите познания и опит
 • цялостен проект за приватизация.

Как работи Явлена Импакт?

Явлена Импакт приема и изпълнява обикновени и спешни поръчки за оценки на територията на цялата страна. Регионалните структури на дружеството и установените трайни контакти с други партньорски агенции позволяват да извършваме оценки за кратки срокове, при стриктно спазване на професионалните стандарти.